Пълномощно – за какво да внимавам

 

 

Когато не мога да присъствам на определено място в определен момент, за да сключа желаната от мен сделка, да взема официален документ или да получа плащане, мога да упълномощя някого да извърши тези действия от мое име и за моя сметка. Със създаването на пълномощното аз, като упълномощител, овластявам лице, на което имам доверие, да ме представлява по такъв начин, че неговите действия да пораждат правни последици за мен. С пълномощното аз предоставям представителна власт на моя пълномощник, което означава, че му предоставям правото да ме представлява и да извършва редица действия от мое име 
 
1. За какво мога да упълномощя някого?
 
Според вида на пълномощното:
 
 • да сключи от мое име сделка (да ми купи телевизор на лизинг);
 • да упражни определени права и задължения (да плати от мое име наема ми), но само ако това задължение не е пряко свързано с мен и моята личност (поръчали са ми да нарисувам пейзаж, следователно за това задължение не мога да упълномощя някой друг да го стори);
 • да приема уведомления, призовки (като мой адвокатски сътрудник от мое име да получава същите);
 • пред държавните органи;
 • пред съда – процесуално представителство.
 
Пълномощно АНЕТИСпоред обема:
 
 • всякакви правни действия от мое име – общо, генерално пълномощно;
 • само изрично посочените от мен в пълномощното няколко сделки (да продаде плодовете от моята овощна градина, след което да наеме работници да я изчистят и залесят)
 • само за едно правно действие (да продаде лилавото колело) или пък точно определен брой сделки (да закупи 20 хокей шайби, всяка от различен магазин) – препоръчително е да създавам пълномощни за извършване на конкретни правни действия, изчерпателно изброявани от мен. Общите (генерални) пълномощни могат да бъдат опасни, особено при едно бъдещо евентуално разваляне на отношенията между мен и моя пълномощник.
 • само за определено време (за времето, в което съм в отпуск). Препоръчително е да създавам срочни пълномощни (да отдава апартамента ми под наем в рамките на 6 месеца, докато аз съм в чужбина) – за периода, за който е необходимо да се извършат правните действия, за които се създава пълномощното. Безсрочните пълномощни (тези, които са за неопределено време т.е. пълномощникът може да извършва правните действия, за които съм го упълномощил до момента, в който не си оттегля изрично пълномощното). Те могат да бъдат опасни за мен, особено ако представителят по една или друга причина реши да злоупотреби с представителната си власт. За това препоръчително е пълномощното ми е да бъде за определено време (до 25.12.13 г.) точнен срок (6 месеца) или предварително неопределен, но конкретно посочен – докато се върна в София.
 • за неопределено време – безсрочно.
Чрез представител не мога да сключа брак, да се разведа или съставя завещание – тези действия имат строго личен характер.
 
Мога да упълномощя само едно или пък няколко лица да ме представляват.
 
 
Според начина, по който те ме представляват, пълномощното бива:
 
 • самостоятелно, когато всеки един от тях има право да осъществи самостоятелно правните действия, за които съм го упълномощил.  
 • заедно и съвместно, при което, за да бъде валидно сключена сделката, трябва всички пълномощници да се съгласят, т.е. да я сключат заедно.
 
2. Форма на упълномощаването/ пълномощното.
 
Упълномощаването се извършва в определена форма само ако такава е необходима за извършването на правното действие (например писмена за поръчителство). Ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма (договор за покупко-продажба на автомобил или недвижим имот, доброволната делба), упълномощаването може да бъде направено и писмено с нотариална заверка на подписа и съдържанието, извършени едновременно.
 
3. Особености:
 
Представителят трябва да обяви изрично или чрез своите действия да направи ясен факта, че той извършва определените действия като мой представител.
В противен случай последниците биха настъпили за него, а не за мен.
Аз отговарям за действията на представителя, включително за неизпълнение на задължение, поето при сключен от него договор от мое име.
Представителят няма задължения да извършва определените действия в пълномощното, това е само негово право. Те са за моя сметка, в мой интерес и в рамките на представителната власт, която аз съм му дал. Той трябва да ме уведоми за извършеното действие.
Мога и сам да извърша сделките, за които вече имам пълномощник.
Действията, които са ми забранени, са също забранени и за пълномощника ми.
Само ако съм се съгласил изрично и писмено за това, представителят може да сключва сделки със себе си или друго, представлявано от него лице.
При осъществяване на права върху недвижим имот, съгласието ми трябва да е писмено в изрично пълномощно с нотариално заверка на подписа и съдържанието, извършени едновременно. Изрично пълномощно е необходимо за разпореждане с недвижим имот – т.е. продажба, замяна, ипотекиране, прехвърляне, дарение.
Пълномощникът не може да се договаря в моя вреда. Такава сделка не поражда правни действия за мен.
 
4. Какво се случва със сделките, за които пълномощникът не е имал права ?
 
Ако някой е сключил от мое име договор, но не е разполагал с представителна власт, аз мога да потвърдя тази сделка след узнаването й от мен. За потвърждаването се изисква същата форма, която е предвидена за упълномощаването за извършване на правното действие.
 
Ако не се съглася и не я потвърдя, то тази сделка е нищожна, т.е. не поражда желаните правни последици (нищожността се установява само по съдебен ред).
 
5. Прекратяване на упълномощаването.
 
 • при смърт или поставяне под запрещение на мен или на представителя (за юридическо лице с прекратяването му);
 • при невъзможност сделката, за която съм упълномощил някого, да бъде извършена (Магазинът на известна марка съвременни телекомуникационни устройства е ограбен, преди стоката в него да бъде продадена от пълномощника);
 • чрез оттегляне на пълномощното – ако изрично оттегля пълномощното си, заявявайки пред пълномощника ми и третите лица, с които пълномощникът се договаря, че вече не ме преставлява; или пък си взема обратно писменото пълномощно;
 • отказ от упълномощаването – когато пълномощникът ми откаже да ме преставлява. Отказът е валиден, ако стигне до мен и отново до третите лица.
 • с осъществяване на правното действие, за която е издадено пълномощното – ако сам я осъществя, то логично е представителството да се прекрати;
 • с изтичане на срока или условието, ако такива има;
 • когато представителството е съвместно, то с оттеглянето/отказът на един, отпада и възможността на останалите упълномощени, докато не променя техните пълномощни или просто заместя отказалия се с друг.
Прекратяването на пълномощното не засяга третите добросъвестни лица, които са договаряли с пълномощника. Под “добросъвестност” се разбира незнанието на същите, че сключват договора с лице, което вече няма правото да ме преставлява.
 
След отпаднало пълномощно, ако бившият пълномощник продължи да извършва действия от мое име – те не ме обвързват. Ако изрично се съглася, след като науча за тях, тогава те биха породили действие.
 
6. Доказването пред съда на прекратяването на пълномощното може да бъде проблем.
 
Прекратяването на представителната власт става в момента, в който моята воля за прекратяване на упълномощаването достигне до пълномощника. В случай че пълномощникът ми има намерение да злоупотреби с доверието, което съм му гласувал, и използва копия на пълномощното, които си е направил, може да ми създаде главоболия при доказване на точния момент на прекратяване на упълномощаването. Затова вземането на документа, който материализира пълномощното не винаги ми гарантира липса на проблеми.
 
Устното прекратяване на пълномощното е почти невъзможно да се докаже. Това важи с особена сила за случаите, в които пълномощникът може да преговаря с неограничен кръг лица за сключване на правни сделки от името на упълномощителя. В този случай пълномощникът може да реши да злоупотреби и след като е наясно, че не разполага с представителна власт, да продължи да сключва сделки, които ми вредят. Аз не зная кои са третите добросъвестни лица, а трябва да докажа пред тях по безспорен начин момента, от който съм прекратил пълномощното. Това става най-често с нотариална покана. В нея официално и сигурно уведомявам, че прекратявам представителната власт, създадена с конкретното пълномощно (което се описва детайлно в самата покана). От момента на връчване на тази нотариална покана, имам сигурно доказателство за прекратяването на пълномощното.