Правата на наемодателя

 

Решил съм да дам свое жилище под наем, ще пусна чужди хора в своя имот. За целта, след като се яви квартирант, готов да плати исканата от мен наемна цена, трябва да сключа договор за наем и да предоставя помещението за ползване на квартиранта. В този случай за мен възникват редица права и задължения.
 
Важно!
 
Законът дава широка свобода за постигане на уговорки между мен, като хазяин,  и моя квартирант – не могат да се правят само уговорки, които противоречат на закона или на морала. Това означава, че при сключването на договор за наем, меродавна е волята на договарящите, затова трябва да бъда внимателен с какви условия се съгласявам при подписването на договора.
 
Какви задължения възникват за мен като хазяин?
 
1) Основното ми задължение е да предам жилището годно за обитаване или годно за изпълнение на дейността, за която е наето. Задължението да поддържам жилището годно за обитаване продължава до края на наемния договор.
 
2) В случай че не сме уговорили нещо различно с моя наемател, за мен остават задълженията за извършване на по-сериозните ремонти, които засягат конструкцията на сградата, като например поправка на покрива, смяна на водопроводна или канализационна система и др. под., когато тези ремонтни работи се налагат по причини, които не са виновно създадени от наемателя.
 
3) Мое е задължението да предоставя необезпокоявано ползването на наетите от моя квартирант помещения. Това означава, например, че ако се появи съдебен изпълнител или друго лице, което да “тормози” наемателя с твърдения, че жилището ще бъде продавано на публична продан, наемателят може да иска да развали договора и/или да претендира обезщетение за това, че е нарушено спокойното обитаване на квартирата.
 
4)   Да плащам местния данък на предоставеното от мен жилище, ако съм негов собственик или  имам правото да го ползвам.
 
5)   Да декларирам сключения договор за наем в НАП в Годишната си данъчна декларация, която попълвам като физическо лице или като юридическо лице, ако имотът е собственост на фирма.
 
Права на наемодателяНеподаването на данъчна декларация се санкционира с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв. или дори до 3000 лв. (ако нарушителят е юридическо лице), в случай че нарушението не подлежи на по-тежко наказание.
Подаването на данъчна декларация, в която съм “занижил” реалната цена по договора за наем или съм си “спестил” информацията за съществуването на такъв договор и по този начин съм си “спестил” внасянето на по-голяма сума в бюджета, се санкционира с глоба в размер до 1000 лв. или дори до 3000 лв. (ако нарушителят е юридическо лице), в случай че нарушението не подлежи на по-тежко наказание.
 
Какви права възникват за мен като хазяин?
 
1. Правото да получавам навреме уговорената наемна цена. Най-често наемът се дължи за един месец, като се заплаща предварително – до определено число на текущия месец. Например – уговорка за наем в размер на 200 лв., платим до 6-то число на месеца, за който се дължи.
 
Внимание! 
 
При получаване на наемната цена дължа разписка. Това е документ, който издавам като получател на определена сума пари и в който трябва да посоча деня, сумата и основанието за получаването на тази сума, в случая – договора за наем. Не бива да забравям да се подпиша под тази информация и да предам този документ на квартиранта. В случай че откажа да съставя и предам разписката на квартиранта, той може правомерно да откаже да ми плати наема.
 
2. Правото да искам от квартиранта да се грижи за квартирата с грижата на добър стопанин. В случай че той не поддържа, поврежда или руши предоставените помещения, за мен, като хазяин, възниква правото да получа обезщетение за извършените разходи по възстановяване на жилището в първоначалното му състояние.
 
3. Правото да разваля договора, в случай че квартирантът не изпълнява уговорките в договора за наем.
 
Какво да правя в случай че правата ми са нарушени?
 
Когато правата ми, уговорени с договора за наем, са нарушени, мога да се опитам да изясня положението с квартиранта, да му обясня своята позиция и да направя всичко възможно да постигна съгласие с него относно решаването на възникналия проблем.
Ако опитът ми за доброволно решаване на възникнал проблем не даде резултат, мога да потърся съдействие от адвокат и да потърся правата си по съдебен ред.
 
Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.