Скица недвижим имот

 
Имам намерение да извърша сделка с недвижим имот:  
 
  • земеделска земя
  • урегулиран поземлен имот
  • част от сграда, към собствеността на която има и идеална част от дворно място. 
 
За целта ми е необходима скица.
Внимание! За издаването на скица има значение дали има одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър за района, в който се намира моят имот. Тук мога да намеря информация относно администрацията, реда и документите, които са необходими за издаване на такава скица.
 
За какво трябва да внимавам?
 
Трябва да проверя в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър дали за района, в който се намира моят поземлен имот, има влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри. Когато при проверката установя, че има такава заповед, следва да отида в териториалната служба на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (на сайта могат да се намерят адресите на териториалните служби на Агенцията).
 
Ако установя, че за района, в който се намира моят поземлен имот, все още няма влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри, трябва да отида в общината, за да получа скица на моя имот.
 
Необходими документи за издаване на скица на поземлен имот: Скица имот    
 
  • заявление по образец от Агенцията по геодезия, картография и кадастър 
  • копие на документ, удостоверяващ правото ми на собственост върху имота, за който искам удостоверението (напр. нотариален акт) – трябва да напиша “вярно с оригинала” на всяка страница от това копие и да се подпиша.
  • документ за платена такса.
 
Следните документи са необходими само в определени случаи:  
 
  • удостоверение за наследници, ако искам издаване на скица за имот, който съм получил по наследство 
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика на имота (ако искам да извадя удостоверение за чужд имот).
 
Трябва да имам предвид, че таксата, която следва да платя за издаване на скицата се определя от Тарифа № 14 и мога да направя справка дали не е променена. Към настоящия момент таксата за обикновена административна услуга, издаване на скица, е 10 лв. за неурбанизирана територия и 30 лв. за урбанизирана територия. Размерът на таксите, събирани от Столична община, за издаване на скици в териториите, които все още не са въведени в кадастралните регистри, е същият.
 
Важно! 
Не е необходимо участието на останалите съсобственици в процедурата по получаване на скица на поземлен имот, поради което не е необходимо да представям пълномощни или други документи, с които да доказвам съгласието или участието на останалите съсобственици в тази процедура.
 
Трябва да имам предвид, че скицата е актуална в продължение на 6 месеца от издаването, като след изтичането на този срок трябва да извадя нова, актуална скица (административната такса, която дължа при повторно издаване на скицата е в размер на 2 лв.).
 
Срокът, в който Агенцията по геодезия, картография и кадастър трябва да издаде исканата от мен скица, е 3 дни (обикновена услуга), като мога да поискам издаването да стане и в по-кратки срокове, за което дължа по-висока такса.
 
Какво да правя, в случай че правата ми са нарушени (общинската администрация откаже да издаде поисканата скица, а всички документи, които съм подал, са изрядни):
 
  • мога да подам сигнал за нарушение до ръководителя на звеното за местни приходи на общината;
  • мога да обжалвам отказа на администрацията пред административния съд в съответната община.