Какви документи са нужни при продажба на земя

 

Земите са ограничен ресурс, който няма как да се появи от нищото. Данните сочат, че в последно време все повече хора предпочитата да инвестират именно в този вид имущество, тъй като търсенето и цените се увеличават правопропорционално на времето.

 

Освен това, земеделските стопани постоянно се стремят да разширяват владенията си, за да получават по-добри субсидии от Европа и за да задоволят нуждите на пазара. От количеството земя зависи техния добив и печалбата, която ще получат.

 

Цена на земеделска земя се определя след като се вземат предвид нейните характеристики. Много важно е разположението на имота, дали има път и до каква инфраструктура стига достъпа. След това е от значение размерът на самата земя. Прекалено големи или прекалено малки площи са по-трудни за продаване.

 

Цената е пряко зависима от категорията на земеделската земя. Колкото по-добра е категорията, толкова по-добра е и цената, която ще получите за собствеността си.

 

Необходими документи при продажба на земеделска земя:

 

Доказателство за собственост на имота – нотариален акт за собственост, договор за делба или решение на поземлена комисия. Нотариалният акт за собственост е документ, който се издава на собствениците, след като земята им е била възстановена. Разполагате и с нотариален акт, ако сте придобили земята от някой, на когото вече е възстановена. 

 

Договор за делба – когато една земя е собственост на няколко души, се прави доброволна или съдебна делба, за да може всеки да се разпорежда със своята част. С този документ се доказва, че правомерно сте придобили собственост върху своята част и тя е отделена от собствеността на другите.

 

Решение на поземлена комисия е най-масовия документ, с който разполагат хората. Когато земята е възстановена от поземлената комисия, собствениците получават такова решение, за да доказват собствеността си. Може да си извадите и препис срещу минимална такса от поземлената комисия по местонахождение на имота.

 

Актуална скица на земята – издава се от поземлената комисия или от АГКК  тя е с валидност от 6 месеца. 

 

Данъчна оценка на имота – издава се от съответната община на база удостоверение на характеристиките на вашата земя. Удостоверението се получава от поземлена комисия или от АГКК.

 

Декларация по чл. 25 ал.8 от ЗННД – ще получите тази декларация при нотариус, по време на изповядването на сделката. С нея се удостоверява гражданството на лицето.

 

Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК – също се получава от нотариуса. С нея се удостоверява дали има задължения, които подлежат на принудително вземане или не.

 

В определени случаи може да имате нужда и от: заверено от нотариус пълномощно, декларация за идентичност на имената, удостоверение за вещна тежест и удостоверение за наследници.