Тежести на имот

 

Ще купувам имот. При подготовката на документите за сделката най – ненадейно научавам, че като бъдещ собственик е доста препоръчително да направя проверка за тежести на имота. Но защо е толкова важно и препоръчително?
 
Какво представляват?
Тежестите върху имота също са права, но те не принадлежат на собственика, а на някой друг. Затова се наричат и тежести, защото не принадлежат на собственика и той трябва да се съобразява с тях при ползването на имота, т.е. те тежат върху него. Тежести са някои ограничени вещни права – напр. правото на ползване, строеж (суперфиция), преминаване (сервитут);
 
Какво значение има, че имотът е обременен с тежести?
Значението на тежестите е при прехвърляне на имота – независимо, че друг става собственик, правата на 3-тите лица, се запазват – те продължават да тежат, т.е. ако придобия такъв имот ще трябва да се съобразявам с тях. Поради тази причина, освен че намирането на купувач за такъв имот е усложнено (разбираемо е), често има допълнителни изисквания при изповядането на сделката.
 
Удостоверение за липса на тежести
Мога да получа информация относно това дали има права на трети лица върху имота, с които да се съобразявам и ако има какви са те, както и кога са учредени, като поискам да ми бъде издадено удостоверение за тежести. Издава се от Службата по вписвания към Агенцията по вписване.  
 
АНЕТИ тежести на имотПроцедурата е следната:
 
1. Попълвам заявление, с което искате да се издаде удостоверение за липса на тежести. В заявлението посочвам:
  • своите данни като заявител (име, ЕГН, адрес);
  • индивидуализиращите данни на имота, за който искам издаване на удостоверение (площ, местонахождение, граници);
  • данни за собственика на имота (име/фирма, ЕГН/ЕИК);
  • данни за лицата, от които е придобит имота (предишните собственици).
Към заявлението прилагам  копия на всички отнасящи се до имота документи, като напр. нотариални актове, делби, договори, удостоверения за наследници, хронологично подредени.
 
2. Отивам в Агенцията по вписвания в работното време с граждани, от 8.30ч. до 13.00ч., където представям попълненото от мен заявление и приложените към него документи пред Съдията по вписванията. Той преглежда документите, приложени от мен и ако ги одобри подписва заявлението ми, т.е. разпорежда да се издаде исканото от мен удостоверение. Съдията може да откаже да приеме документите ми, ако са непълни или недостатъчни да се издаде исканото от мен удостоверение. Съдията ме пита в какъв срок искам да получа удостоверението, тъй като има разлика в цената.
 
3. Заплащам държавна такса, която е различна в зависимост от това колко бързо искам да стане готово заявлението:
  • при стандартната поръчка – до 10 работни дни – 10 лв.
  • при бърза поръчка до 3 работни дни – 30 лв.
Таксата заплащам по банков път по сметката на Имотния регистър към Агенцията по вписванията. В самата Агенция и наблизо извън нея има клонове на банки, където мога да наредя превода. Банковата такса към Агенцията навсякъде е 2 лв.
 
4. Подавам подписаното от съдията по вписванията заявление, като към него прилагам документа за платената такса на съответното гише в Имотния регистър. Там получавам листче, с което като изтече срокът за издаване на удостоверението отивам да го получа.
 
Премахване на тежестите
Тежести е събирателно понятие, което се използва за обозначаване на различни права на 3-ти лица върху една вещ, поради тази причина премахването на “тежестта” зависи конкретно от това каква е тя.
 
Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.