Задатък (капаро)

 
 
Задатъкът, или по-познатото в ежедневието “капаро”, служи за доказателство, че съм сключил желания договор и като обезпечение, в случай че отсрещната страна не спази своята част от уговорката. Като задатък мога да дам/получа вещ, пари или друга ценност,  като не е задължително той да съвпада с предмета на главното задължение по договора, т.е, за да запазя един хладилник, например, като задатък мога да предложа часовник или килограм ябълки.
 
 
Кога се дава задатък и какви документи са ми необходими?
 
 
В ежедневието често се случва да дам капаро, за да резервирам маса в предпочитано от мен и от компанията ми заведение. В този и в други случаи, в които това, за което давам капаро, не изисква сключването на писмен договор, винаги следва да искам квитанция/бележка за предадената сума или вещ! Това е от съществено значение, защото предаването на задатъка служи като доказателството, че договорът е сключен.
 
Задатък (капаро)В някои случаи законът изрично изисква даването на задатък. Така например, за участие в наддаването при публична продан на имот, по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък 10 % от първоначалната сума.
 
В практиката задатъкът намира приложение най-вече при сделките с недвижими имоти. Тогава той се уговаря като клауза в предварителния договор за продажба на имота или в отделно споразумение за задатък.
 
 
Какви права имам, ако отсрещната страна не изпълни задължението си?
 
В случай, че договорът бъде изпълнен от двете страни, задатъкът:
 
  • се приспада от общата сума за плащане като се доплаща само разликата между вече платеното (задатъка) и уговорената сума;
  • се връща, ако за задатък е дадена  вещ. Задатъкът се връща още в случаите когато договорът бъде прекратен по взаимно съгласие или не може да бъде изпълнен поради обективна невъзможност (в случай на пожар, кражба и др.).
 
 
Когато съм дал задатък, но не получа насрещно изпълнение, имам право да:
 
  • да разваля договора незабавно, без да се налага спорът да се отнася до съда и да искам задатъка в двоен размер;
  • мога да искам изпълнение на договора и обезщетение за претърпени вреди, които следва да докажа.
 
 
Когато съм получил задатък, като изправна страна по договора, обезпечителната му функция закриля интереса ми и ми дава две възможности:
 
  • да се откажа от договора и да задържа задатъка.
  • да искам изпълнение на договора и обезщетение за претърпени вреди, които следва да докажа.
 
 
Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.