Неустойка в договора

 

Неустойката в договорна клауза представлява предварителната оценка на вредите, които биха настъпили от неизпълнението на едно задължение. По принцип тя е желана част от един договор, като причините са изложени по-долу, но често в ежедневието се случва като потребители на различни услуги да бъдем подвеждани и в последствие задължавани да плащаме безумно високи неустойки. Като потребител, моите права са най-важни за мен, затова ще прочета много внимателно следващите редове!

 
 
Защо да включвам неустойката в своите договори?
 
 
Аз и моят съдоговорител включваме неустойката като клауза в своя договор, защото и двете страни имаме интерес от неговото изпълнение. В случай, че един от нас не изпълни точно своето задължение, не го направи според срока в договора, или изобщо не спази уговорката ни, то той ще трябва да заплати точно определената в договора сума, представляваща неустойка. Тя ме стимулира да изпълня задължението си, защото знам, че в противен случай ще дължа неустойка – в това се изразява превантивният й характер.
 
 
Когато има уговорена неустойка, в случай на неизпълнение на отсрещната страна, имам право да получа сумата, представляваща неустойка, без да е необходимо да доказвам причинените ми вреди. Достатъчен е фактът на неизпълнението! Това е така, защото с включването на неустойката в договора предварително се решава въпросът за отговорността на неизправната страна.
 
 
Важно! 
 
Неустойката не се дължи по силата на закона, поради което мога да претендирам такава само ако изрично съществува като клауза в договора!
 
 
За какво може да се уговаря неустойка?
 
 
Страните сами преценят как да формулират клаузите за неустойка.  Може да се уговаря неустойка:
 
  • Неустойка в договорав случай на цялостно неизпълнение на договора (не платя сметката си за кабелна телевизия);
  • за забавено изпълнение (когато, например, според договор за куриерски услуги следва да получа дадена стока на конкретно посочена дата, а вместо това ми я доставят с три дни закъснение);
  • за неточно (лошо) изпълнение (при онлайн пазаруване, вместо зелена риза ми доставят синя).
 
 
В кои случаи уговорената неустойка може да бъде изменяна от съда?
 
 
Неустойката не следва да носи печалба, а да възстанови причинените вреди на изправната страна по договора. Ето защо законодателят е предвидил възможността размерът й да бъде регулиран в съответствие с извършеното договорно нарушение и тя може да бъде изменяна в следните случаи:
 
 
Когато уговорената неустойка не е достатъчна, за да възстановя причинените ми вреди в пълния им размер, аз мога да предявя пред районния съд иск обезщетение над неустойката. В този случай следва да докажа причинените ми вреди.
 
 
Неустойката може да бъде намалена:
 
  • когато размерът й е прекалено голям - извършва се съпоставка между реално претърпените вреди и уговорения размер на неустойката. Мога да искам от съда да намали размера на неустойката, ако докажа, че уговорената сума прекомерно надхвърля претърпените вреди.”
  • когато задължението е изпълнено частично;
  • когато задължението е изпълнено неправилно – предадена е друга вещ или вещта е предадена с недостатък.
  • Какво се случва, когато доставчик на услуги ме задължи да плащам безумно високи неустойки?
 
 
“При неизпълнение на задължението по т.4 от Договора длъжникът дължи неустойка в размер на 50 % от общия размер на кредита” -  в подобни случаи, ако се окаже, че уговорената неустойка е прекомерно голяма, аз може да съм изправен пред неравноправна клауза. В случай че отсрещната страна по договора поиска да платя такава неустойка, аз имам право възразя и откажа, тъй като имам закрила от Закона за защита на потребителите, който обявява неравноправните клаузи за нищожни.  Важно е да се има предвид, че според закона, ако клаузата, дори и неравноправна, е уговорена индивидуално, то тя ще бъде действителна. Индивидуално уговорени са онези клаузи, върху чието съдържание аз, като потребител, мога да влияя. Например при сключване на договор за наем с моя наемодател мога да искам даден текст на договора да бъде включен, изключен или променен.Не са индивидуално уговорени клаузите, които са били изготвени предварително и поради това потребителят не е имал възможност да влияе върху съдържанието им, особено в случаите на договор при общи условия.
 
 
Важно!
 
Не може да бъде намалена поради прекомерност неустойка, дължима по търговска сделка, когато и двете страни са търговци. Това законодателно решение е провокирано от предположението на законодателя, че търговците са професионалисти, търговията е тяхно постоянно занятие и могат по-точно да предвидят размера на вредите от неизпълнението на поето задължение.
 
 
(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)