Пълномощно – за какво служи

 

Когато не мога да присъствам на определено място в определен момент, за да сключа желаната от мен сделка, да взема официален документ или да получа плащане, мога да упълномощя някого да извърши тези действия от мое име и за моя сметка. Със създаването на пълномощното, аз, като упълномощител, овластявам лице, на което имам доверие, да ме представлява по начин, неговите действия да пораждат правни последици за мен. С пълномощното аз предоставям представителна власт на моя пълномощник, което означава, че му предоставям правото да ме представлява и да извършва дадени действия от мое име.
 
Какво е пълномощното и за какво ми служи?
 
Пълномощното е необходимо за осъществяване на правни действия (сключване на договор за покупко-продажба на автомобил) и понякога на фактически такива, които от своя страна са съпроводени от правни (да предам ключовете от продадения автомобил, след като съм го продал).
 
 
Пълномощно - за какво служиА кои действия са правни, съответно правомерни?
 
Правни са всички действия, регламентирани в закон и за които обикновено се изисква дееспособност – пълнолетие. Всички правни действия пораждат определени последици за извършителя им, за адресатите им, а понякога и за трети лица.
 
Последиците от извършваните правни действия чрез пълномощно от пълномощника възникват направо за  мен, т.е. действията се считат за извършени от лицето, което е упълномощител за тях.
 
Моят пълномощник има право да извършва само правомерни действия, това означава само действия, които не противоречат на закона, на добрите нрави и на моята воля като упълномощител.
 
 
Какви са изискванията към мен като упълномощител?
 
 • да съм дееспособен – да съм пълнолетен и да не съм поставен под пълно запрещение;
 • в случай че съм непълнолетен (навършил съм 14, но не съм навършил 18 години), за упълномощаването ми е необходимо и съгласието на мой родител;
 • в случай че съм поставен под ограничено запрещение, за упълномощаването ми е необходимо съгласието на моя настойник (скоро: “Представителство при ограничено и пълно запрещение”);
 • в случай че съм навършил 16 години и съм сключил граждански брак, законът ме третира като пълнолетен с някои изключения (скоро: “Правото ми да сключа брак преди пълнолетие”).
 • да имам право самият аз да извършвам правните действия, за които ще създавам пълномощно, т.е. не мога да упълномощавам някого да върши нещо, което аз нямам правото да върша. Пълномощникът ми не може да има права, които аз нямам.
 
В случай че съм представител на юридическо лице, трябва да имам представителна власт, за извършването на онези сделки, за които ще създам пълномощното.
 
Какви са изискванията за моя пълномощник, за лицето, което ще извършва от мое име и за моя сметка правните действия?
 
 • да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение (скоро: “Представителство при ограничено и пълно запрещение”);
 • да отговаря на специфичните изисквания в закона, ако има такива.
 • Изисквания има за извършването на процесуални правни действия в съдебен процес – за тази цел процесуалният представител трябва да е:
 • адвокат;
 • юрисконсулт или друг служител с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец;
 • мой родител/ мое дете или внуче (стига да са навършили пълнолетие) или мой съпруг.
 • Юридическите лица се представляват пред съдилищата от лицата, които ги представляват по закон или според вътрешния им правилник, а когато в него липсва правило за представителството, юридическото лице се представлява от двама членове на управлението му.
 
Държавните учреждения се представляват от своите ръководители според техните устройствени правила.
 
Общините се представляват от кметовете.
 
Внимание! Трябва да имам пълно доверие на човека, когото упълномощавам, особено когато създавам общо (генерално) пълномощно и предоставям в негови ръце широка представителна власт.