Задълженията на новия собственик след покупка на имот 

 

Едно от първите неща, които трябва да направите след като купите жилище от предишен собственик, е да прехвърлите партидите за режийни услуги на Ваше име.
 
 

ЧЕЗ България

 
За пререгистрация на битов потребител към ЧЕЗ България е необходимо първо да се уверите, че всички стари  задължения са платени. Пререгистрацията се извършва в център на ЧЕЗ България със следните документите:
    - Заявление-бланка; /попълва се на място/
    - Клиентски номер /ИТН на клиента/;
    - Документ за самоличност на собственика на имота;
    - Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/те, ако лицето което прехвърля партидата е пълномощник;
    - Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота (нотариален акт или друг документ);Недвижими имоти АНЕТИ
 
 

 Софийска вода АД

 
При промяна в собствеността на имота е необходимо новият  и/или предишният собственик да уведомят Софийска вода за настъпилата промяна. Обърнете се към един от центровете за обслужване на клиенти на Софийска вода в срок от 30 дни от датата на промяната на собствеността на имота.
Необходимите документи, които трябва да предоставите са:
    - Клиентски номер към Софийска вода АД на предишния собственик и актуален отчет на водомерите на имота;
    - Заявление /попълва се на място/;
    - Документ за собственост на имота (нотариален акт, удостоверение за наследници);
При сключен договор за наем на имота титуляр на партидата може да бъде наемателят. В този случай е необходимо да бъдат представени:
    - Договор за наем;
    - Писмена декларация – съгласие, с която собственикът на имота се задължава солидарно с наемателя за дължимите суми за ползваните ВиК услуги за времето на действие на договора;
Цената на услугата за промяна на партидите за клиенти, които не са спазили 30 дневния срок е 10,44 лв., изпълнява се до 10 работни дни.
 

Топлофикация София АД

 
Според Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от Топлофикация София АД на потребители в град София новият собственик на имота е задължен в 30-дневен срок да уведоми дружеството за настъпилата промяна на собствеността. За тази цел новият собственик трябва да се обърне към Търговския отдел на обслужващия район и да представи:
    - Заявление по образец /документът може да бъде изтеглен от Интернет страницата на дружеството/;
    - Копие от нотариалния акт и нотариално заверен споразумителен протокол за уреждане на годишната изравнителна сметка;
Можете да бъдете спокойни за защитата на личните данни, които предоставяте, тъй като Топлофикация София АД е оператор на лични данни. За подробна информация може да се обърнете към клона в съответния район, обслужващ имота. Там  ще се извърши и смяната на партидата. Услугата е безплатна.
 
 

Деклариране в служба Местни данъци и такси (Данъчна служба).

 
 Съгласно Закона за местните данъци и такси всеки, който е придобил нов имот, независимо дали е ново или старо строителство, или става въпрос за замяна, е длъжен в двумесечен срок от изповядването и вписването на съответната сделка в Агенция по вписванията да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък.
 
Такава данъчна декларация се подава не само при придобиване на имот, а и при учредяване на право на ползване. Тук задължен да декларира е ползвателят. Декларирането се извършва в отдел Местни данъци и такси към общината по местонахождението на имота. Ако сте закупили имот на груб строеж, трябва да изчакате сградата да получи разрешение за ползване и едва тогава да го декларирате в двумесечен срок от датата на разрешението. В административно-наказателните разпоредби на закона са предвидени глоби, ако този срок не се спази. Те са в размер от 10 до 400 лв. за физическите лица, по преценка на наказващия орган. В същия диапазон са глобите и ако в данъчната декларация не са посочени или невярно са посочени данни, вследствие на което е определен по-малък данък или се е стигнало до освобождаване от данък. Задължението за деклариране на имоти важи и за юридическите лица и при пропуск имуществената санкция за тях е от 100 до 1000 лв.
 
Тук е добре да се каже, че данъчна декларация трябва да се подаде и при промяна по имота, която може да доведе до промяна и на данъка. Например луксозен ремонт, голямо преустройство или промяна в предназначението на имота – от жилище на офис, от основно жилище (за което по закон се плаща 50 % от данъка) в жилище и други.
Декларирането на имот може да се извърши и от упълномощено лице. За всеки имот се подава отделна декларация.
 

Необходими документи при деклариране на недвижим имот от физически лица:

   - Декларация по чл. 14 от ЗМДТ;
   - Документ за собственост /копие/;
   - Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;
   - Удостоверение за наследници /при наследство/;
   - Решение на ТЕЛК /при основно жилище/;
   - Пълномощно /при подаване на декларацията от пълномощник/.
 

Необходими документи при деклариране на недвижим имот от юридически лица:

   - Декларация по чл. 17 от ЗМДТ;/ако имота е нежилищен/;
   - Декларация по чл. 14 от ЗМДТ;
   - Документ за собственост /копие/;
   - Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;
   - Пълномощно /при подаване на декларацията от пълномощник/.
 
   Въз основа на подадената декларация се определя размера на местните данъци, платими към общината, сред които данък сгради, такса смет, данък върху наследствата и други свързани с придобиване на недвижими имоти.