Съседът ми ме наводнява, причинява вреди в имота ми


Задълженията на собственици или ползватели, е спокойно и безпроблемно съжителството в сградата. А именно:

 • да не причиняват вреди на други обекти в сградата; 
 • да обезщетят вредите, причинени в други обекти на сградата; 

 

Как да действам при нанесена щета от съсед?

 

1. Преустановяване на нарушението

 
Ако съседите ми са коректни, могат доброволно, при покана от моя страна, след като обсъдим въпроса, да вземат необходимите мерки. Но съществува и възможността по една или друга причина да откажат да направят това.
 

В този случай имам следните възможности:Недвижими имоти АНЕТИ

 
 • мога да уведомя кмета на общината и той да издаде решение за неотложен ремонт. Важно е да знам обаче, че няма правен механизъм, по който кметът да бъде задължен да издаде такова решение;
 • мога да се обърна за съдействие към управителните органи на етажната собственост, тъй като съседите ми подлежат на санкция за действията си: 
 • от 20 до 100 лв., ако става дума за физическо лице;
 • и от 150 до 350 лв. имуществена санкция, ако става дума за юридическо лице.
 

За да бъде наложена тази санкция обаче нарушението им трябва да бъде констатирано. Това става по следния ред:

 
 • съставя се констативен протокол за нарушението – от управителния съвет на сградата или ако няма избран такъв, от управителя и двама собственици/ ползватели. В протокола се описва нарушението, в какво се изразява то, кога е извършено и се записват данните на нарушителя. Протоколът се съставя в 3 еднообразни екземпляра, по един за нарушителя, управителя и общинската или районната администрация;
 • управителят изпраща незабавно екземпляр от протокола на общинската или районната администрация, където е регистрирана сградата в режим на етажна собственост. Ако управителят не изпълни това свое задължение той подлежи на глоба;
 • общинската, съответно районната администрация съставя акт за установяване на нарушението;
 • кмета на общинската, съответно районната администрация, или оправомощено от него длъжностно лице издава наказателно постановление;
 • след влизане в сила назателното постановление подлежи на изпълнение.
 • Глобата има за цел да мотивира моите съседи да преустановят нарушението и изпълнят задълженията си като обитатели на сграда в режим на етажна собственост. Тя може да им бъде наложена многократно докато не изпълнят задълженията си.
 

2. Възстановяване на щетите

 
Тази санкция обаче по никакъв начин не възстановява повредите, причинени на моето имущество. Те подлежат на обезщетяване по друг ред:
 
 • Желателно е преди да се обърна към съда за съдействие да се опитам да си реша спора със съседа доброволно – да им разясня, че имам право на парично обезщетение и да ги поканя да ми платят, като за предпочитане в този случай е разговорът ни да се проведе пред свидетели (с оглед евентуалната необходимост от доказване, че е направен опит за добролно разрешаване на ситуацията);
 • Необходимо е да предявя иск за вреди срещу моите съседи пред Районния съд по постоянния им адрес или по моя постоянен адрес, като от съда искам да осъди съседите ми да ми заплатят определена сума пари, необходима за покриване на разноските за поправяне и възстановяване на имуществото ми. В исковата молба следва да опиша в какво се състои нарушението и да представя доказателства за него.
 • Размерът на сумата се определя на базата на т.нар особена стойност на имуществото, която се определя въз основа на предназначението, което има за мен.
 • Съществува възможност, след като съм осъдил съседа си и имам влязло в сила съдебно решение срещу него и е образувано изпълнително дело, по разпореждане на съдебния изпълнител сам да поправя повредените вещи и/или да си набавя нови за моя сметка и на базата на направените вече разходи да поискам от съда да осъди съседите ми да ми ги възстановят. В този случай обаче задължително трябва да разполагам с документ, удостоверяващ размера на разходите, напр. касова бележка за закупуване на материали и др. За разноските се издава изпълнителен лист, въз основа на който се образува дело при частен съдебен изпълнител.
 
Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. 
 


«Всички новини