Какво представлява устройственият план

 

Със закона за устройство на територията (чл. 103 от ЗУТ) се регламентират следните устройствени планове: 

 

Общи устройствени планове (ОУП)

Общите устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана.

 

Подробни устройствени планове (ПУП) 

Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхванати от плана.

 

Общите устройствени планове се отнасят до промени в територията на общината или част от нея, населено място или територия със специален статут. За разлика от тях подробните устройствени планове засягат устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и селищните образувания.

 

С ОУП се установяват териториите по смисъла на ЗУТ, техният режим на устройство, със съответните правила и нормативи, разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, териториите – държавна и общинска публична собственост и устройството им.

 

Регламентирани са следните видове подробни устройствени планове:

 

 • План за регулация и застрояване
 • План за регулация
 • План за застрояване
 • Работен устройствен план
 • Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии

 

ПУП се придружават от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за ВиК, за електрификация, за топлоснабдяване, за газоснабдяване, за геоложки проучвания, за зелени системи (ако е необходимо), за далекосъобщения и други. 

 

С плановете за регулация се определят напречните профили на улиците (структурните им и технически елементи) и сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, ако има такава извън уличната регулация.

 

ПУП за един или повече квартали се придружават от планове за вертикално планиране (чл. 108, ал. 3 от ЗУТ), а в случай на промяна на уличната регулация и от схема на уличната мрежа, напречни профили и схема на техническата инфраструктура.

 

ПУП се придружават от правилата и нормативите за тяхното прилагане и се одобряват заедно с ПУП. Ако има разработен и одобрен общ градоустройствен план, с който са приети правила и нормативи, горното изискване отпада, тъй като утвърдения ОУП е задължителен за следващите етапи на проектиране.

Подробният устройствен план (ПУП) е графичен документ, които изяснява предвижданията за начина на застрояване и ползване на дадена територия, район, част от населено място или конкретен имот. ПУП е от голямо значение за процеса на строителство, защото предвижданията му са задължителни за инвестиционното проектиране, а процедурата по неговото създаване и съгласуване с институции е дълга и нелека.

 

Изготвя се най-вече при нужда от:

 • промяна на предназначение на имот (например от жилищен в обществен);
 • урегулиране на неурегулиран поземлен имот (ПИ) в УПИ с цел строителство;
 • промяна на граници, делба или друго изменение на урегулиран имот (УПИ);
 • промяна на начина на застрояване на урегулирани имоти (например от нискоетажно към средноетажно застрояване, от свободно разполагане към сгради на калкан и др.).

 

Подробният устройствен план се създава въз основа на общия градоустройствен план на града (ОУП) ако такъв съществува, като не може да влиза в конфликт с предвижданията му. В този смисъл, той не може да служи например за основно изменение на функцията или етажността на имота. ПУП не може да противоречи на ОУП, а само да го детайлизира. Той изясняват предвижданията на ОУП, който най-вече показва типа ползване по окрупнени територии – кои са жилищни, обществени, комуникационни, част от зелената система и др.

 

Подробните устройствени планове могат да бъдат:

 • ПУП-ПР план за регулация – план за регулация на улици и поземлени имоти без  режим на застрояване; тоест показва границите на УПИ
 • ПУП-ПРЗ  план за регулация и застрояване – план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване; показва граници и какви сгради могат да се построят в имота.
 • ПУП-ПЗ план за застрояване; показва само типа сгради в имота
 • ПУП-РУП работен устройствен план – план за застрояване и силуетно оформяне; показва горните параметри в по-голяма детайлност
 • ИПР, ИПРЗ , ИПЗ, ИРУП представляват Изменение на съответните планове, което се прави по същата процедура:
 • Процедирането на тяхното изработване или изменение на ПУП преминава през три етапа.

 

Искане за допускане на изработване/промяна на ПУП

Искането за изработване или промяна на действащ подробен устройствен план обикновено се придружава от скица (мотивирано предложение), изясняваща какви са инвестиционните намерения на собственика: функция, сгради – граници, етажност, инфраструктура и други елементи на бъдещото застрояване.

 

Изготвяне на проект за изработване/промяна на ПУП

За поземлените имоти, урегулирани за застрояване с подробен устройствен план, се определят:

 

 • конкретното предназначение, допустимите дейности и допустимото застрояване;
 • максималната плътност на застрояване;
 • максималната интензивност на застрояване;
 • минималната свободна площ;
 • минималната задължително озеленена площ;
 • начинът и характерът на застрояване;
 • линиите на застрояване.

 

Съгласуване на проекта

В разрешението за изпълнение в общината се оказва с кои други институции трябва да се съгласува плана – например Ел., ВиК, топлофикационни и други разпределителни дружества, дирекция „Зелена система”, ТИ – ОБД (Организация и безопасност на движението) и КАТ, РЗИ. Всички заинтересувани институции изготвят съгласувателни становища.

 

Окончателният проект за ПУП се съобщава чрез обявление на заинтересуваните лица – съседи.  В двуседмичен срок те могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация. В едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на проекта заедно с постъпилите възражения, предложения и искания, проектът за ПУП се разглежда от общински експертен съвет.

 

Ако проектът за ПУП се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново с наново течащи срокове.

 

Заповедта за одобряване на ПУП влиза в сила след изтичането на срока за обжалване или от датата на потвърждаването му от съд, когато е бил обжалван. Когато ПУП е одобрен, собственикът може да предприеме действия за инвестиционно проектиране и строителство в имота.

 

Комплексен проект за инвестиционна инициатива

ЗУТ предвижда и по-бърза процедура за изработване на ПУП заедно с инвестиционен проект за сградата. Съгласно Чл. 150. От ЗУТ по мотивирано искане на възложителя, кметът на общината може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива.

 

Комплексният проект за инвестиционна инициатива съдържа следните две самостоятелни части, които се одобряват едновременно и се издава разрешение за строеж:

 • ПУП
 • Инвестиционен проект за строителство в имота

 

 

За одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30 на сто увеличение спрямо дължимите, но се постига икономия на време за процедиране.